Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.
  Albert Einstein

  Zmluvy-posúdenie zmlúv kúpnych alebo realizačných, Návrhy doplnkov zmlúv

  dom so sedlovou strechou, balkónom cez celé priečelie a murovano-dreveným plotom
  Jedna z najdôležitejších procesov pri rozhodnutí kúpiť alebo „postaviť“ nehnuteľnosť je príprava a podpis podrobne spracovanej zmluvy, či už Kúpnej, Zmluvy o dielo alebo inej. Toto je viac-menej parketa právnika, ktorý zodpovedá za to, aby zmluva obsahovala všetky náležitosti v zmysle platných zákonov , čo ale v zmluve nerieši, sú témy a články súvisiace s odborno-technickým charakterom. Preto je dôležité, aby pri tomto procese bol oslovený aj stavebný odborník, ktorý vie, čo by bolo vhodné zakomponovať do Zmluvy z odborného technického hľadiska. Len dobre „postavená“ zmluva Vám dá oporu v tom, aby celý proces či pri prevode alebo realizácii prebehol bez problémov v súlade so Zmluvou, a v prípade ak sa pri následnom užívaní nehnuteľnosti objavia skutočnosti v rozpore zo Zmluvou, ste neboli v pozícii, kde od začiatku voči predávajúcemu/zhotoviteľovi ťaháte za kratší koniec. Len argumenty, ktoré majú oporu v dobre „postavenej“ zmluve Vám dávajú väčšie šance na úspešné riešenie potencionálnych problémov pri kúpe alebo realizácii.
  Je dôležité, aby ste sa podrobne oboznámili s návrhom Kúpnej alebo realizačnej zmluvy a poznali svoje práva ešte pred samotným jej podpisom. Každá Zmluva má svoje špecifiká čo sa týka jej samotného obsahu a rozsahu, tvorby ceny, záručných lehôt, zmluvných pokút, termínov a pod. Je vysoko nezodpovedné, čo sa deje dnes a denne hlavne pri realizácii stavieb, a to, že stavebné práce či už ako celok alebo po jednotlivých častiach s rôznymi subdodavateľmi(živnostníkmi) sa realizujú bez akéjkoľvek Zmluvy(písomnej dohody, objednávky a pod.). Týmto sa klient-objednávateľ vlastne dobrovoľne vzdáva akýchkoľvek nárokov pri uplatňovaní následných reklamácii, vád alebo nekvalitne prevedenej práce. A prvotný zámer klienta takýmto spôsobom ušetriť sa týmto absolútne míňa účinkom, pretože dodatočné náklady spojené s opravami po takýchto osobách a firmách „bez Zmluvy“ často prevyšujú náklady, ocenené a zazmluvnené serióznou osobou alebo firmou.

  Na základe uvedeného je veľmi dôležité mať dobre „postavenú“ zmluvu po právnej stránke ako aj stavebno-technickej, ku ktorej má možnosť sa vyjadriť aj stavebný odborník. Iba takáto zmluva môže klientovi ušetriť mnoho finančných prostriedkov pri prípadnom budúcom uplatňovaní svojich práv voči predávajúcemu alebo zhotoviteľovi.

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.