Stavebné poradenstvo
Pomáhame a radíme.

dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu dom s tehlovou fasádou večer, pohľad spredu pohľad na terasu so zeleňou, detail dom s tehlovou fasádou, pohľad odspodu dom s tehlovou fasádou v lete, vzadu, iný pohľad dom s tehlovou fasádou, detail, pohľad cez stromček
BLOG autora:

„ Články, v ktorých sa píše o tom, ako by mali veci fungovať je veľa, ale ako veci skutočne fungujú v praxi, o tom sa pokúsim písať práve tu.“

Najnovšie:
 • Projekt X - časť odovzdanie
 • Projekt X – časť odovzdanie „Projekt, ktorý rozvíril pokrízovú hladinu...

  Citáty slávnych:

  Niektorí ľudia vynaložia celý svoj život na to, aby umreli bohatí.
  František Vymazal

  Stavebný dozor, technický dozor investora

  rozostavaný rodinný dom
  Proces výstavby nehnuteľnosti – rodinného domu je zložitá komplexná činnosť (napriek tomu, že stavebný zákon zaraďuje rodinný dom do kategórie jednoduchých stavieb), pokiaľ sa vykonáva svojpomocne. Pri takejto svojpomocnej činnosti sa veľa vecí realizuje spôsobom pokus – omyl, spôsobom „takto by sa to malo robiť podľa návodu na internete“ a pod. Takáto ľudová tvorivosť stojí samozrejme svojpomocného stavebníka mnoho finančných prostriedkov, ktoré stratí pri následných opravách, úpravách a prerábkach jednotlivých častí alebo prác. Preto takúto činnosť je ideálne prenechať stavebnému odborníkovi alebo profesionálnej realizačnej firme alebo niekomu, kto bude na takúto aj keď profesionálnu realizačnú firmu odborne dohliadať.
  Tu treba vysvetliť, že sa nejedná o stavebný dozor , ktorý je úzko prepojený s realizačnou firmou, alebo je priamo jej zamestnancom(kontrolujú sami seba) ani o autorský dozor prostredníctvom autora projektovej dokumentácie – t.j. projektanta, architekta, ktorý viac menej, ak si takúto službu u neho objednáte, dohliada len na to, aby sa realizácia stavby realizovala podľa projektovej dokumentácie a rôznymi zmenami alebo odchylkami od projektu neporušovali jeho autorské práva, pretože projekt je jeho duševným vlastníctvom a preberá zaň plnú zodpovednosť. Stavebný dozor alebo inak nazvaný technický dozor investora(TDI), je nezávislý subjekt alebo osoba, ktorý zastupuje a priamo háji záujmy klienta-investora. Jeho činnosť spočíva v tom, že odborne prevedie stavebníka celým procesom výstavby rodinného domu, pričom jeho činnosť sa začína už pred samotným zahájením výstavby a končí sa po úspešnej kolaudácii stavby(povolenie na užívanie stavby) a častokrát až po úplnom dokončení diela – t.j. po realizácii vonkajších dokončovacích prác (spevnené plochy, oplotenia, prístavby, prístrešky, garáže, záhrady, bazény, závlahy a pod.).
  Výberom „toho správneho“ TDI môže investor v celom procese výstavby diela ušetriť jeho správnym vedením významné percento z rozpočtu stavby, pričom odmena-honorár TDI je v porovnaní so zachovaním duševného, fyzického a hlavne finančného zdravia investora zanedbateľná čiastka a predstavuje len zlomok celkových nákladov na realizáciu stavby.

  Niektoré z činností TDI:
  • poradenstvo pri vytýčení hlavných požiadaviek a cieľov na rodinný dom
  • poradenstvo pri výbere kúpy pozemku
  • oboznámenie sa s regulatívami a podmienkami daného územia
  • poradenstvo pri výbere zhotoviteľa projektovej dokumentácie
  • pripomienkovanie pri tvorbe projektu, návrh zmien s vyčíslením predpokladaných nákladov
  • príprava územia na výstavbu – návrh potrebného zariadenia staveniska, zabezpečenie zdroja vody, elektro a pod.
  • poradenstvo pri výbere zhotoviteľa stavby
  • výber subdodávateľov
  • posudzovanie rozpočtov a cenových ponúk zhotoviteľa a subdodávateľov
  • prítomnosť na rokovaniach medzi zhotoviteľom(subdodávateľom) a investorom(objednávateľom)
  • pomoc a kontrola pri vytýčení a osadení stavby – polohopis, výškopis
  • harmonogram výstavby
  • kontrola stavebných prác, kontrola výstuže v zakrytých konštrukciách, kvalita použitých materiálov
  • zápisy v stavebnom denníku
  • kontrola dodržiavania BOZP počas realizácie stavby
  • kontrola klimatických pomerov na stavbe – pozastavovanie prác
  • postup a časová nadväznosť jednotlivých stavebných prác a profesíí
  • spolupráca pri zabezpečení revíznych správ, tlakových a tesnostných skúšok
  • kontrola súpisov vykonaných prác zhotoviteľa a subdodávateľov, odsúhlasenie k preplateniu vystavených faktúr
  • kontrola pripojenia inžinierskych sietí na verejné rozvody
  • spolupráca pri spustení technologických zariadení a strojného vybavenia
  • príprava dokladov na kolaudáciu
  • spolupráca pri zabezpečení geometrického plánu
  • podklady k vypracovaniu projektu skutočného vyhotovenia stavby
  • proces kolaudácie
  • poradenstvo a vedenie pri exteriérových dokončovacích prácach

  Prečítajte si ďalej:

  Toto sa nám Páči - Nepáči:

  kytice na kamennej fasáde

  Zaostrujeme na detaily:

  základy, poter, odhalená kovová mriežka

  Bezplatná poradňa:

   Ste právnická
   alebo fyzická osoba?

  Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti RODIS spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RODIS spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja. Spoločnosť RODIS spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

  Copyright © 2023 RODIS spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

  Vyrobené spoločnosťou risorius, s.r.o.